Skip to Content [0]

Skip to Navigation [1]

Alameda Alliance for Health

 

聯絡資訊

計劃地址﹕
1240 South Loop Road
Alameda, CA 94502
客戶服務電話號碼﹕
510-747-4500(會員服務﹕510-747-4567)

客戶服務作業時間﹕
週一至週五上午 8 時至下午 5 時(會員服務至下午 6 時)
TTY/TDD 聽障人士發報機號碼﹕
510-747-4501
網址﹕
www.alamedaalliance.com

服務的縣市﹕

Alameda County